Deutsch
LES COMPAGNONS
DE SAINT-HUBERT asbl
Confrérie Internationale
O R G A N I S A T I O N

VORSTAND

HOHE RAT

 
PRÄSIDENT
Jean-Marie BAUDEN
Handy
+32 0475 748769
jeanmarie.bauden@gmail.com

 
PRÄSIDENT A.I.
Joris VANRENGEN
Handy +32 0475 693 735
.                VIZE-PRÄSIDENT                                                       SEKRETÄR-SCHATZMEISTER    
Franz BRAND(Temporaire)                                                                          Pierre GRANSART    
      Tel. +32 02 7267477                                                                            Tel. +32 069 57 57 80    
    Handy +32 0475 775724                                                                        Handy +32 0498 83 77 46
compagnonssth.brand@gmail.com                                                             pierregransart@hotmail.com

KOORDINATOR VON INTERNATZIONALE BEZIEHUNGEN
Webmaster
Franz BRAND
Tel +32 02 726 74 77
Hand y+32 0475 775724
compagnonssth.brand@gmail.com

***********************************************************************************************************

VICE-PRÄSIDENTE DER VERSCHIEDENE FLÜGEL 


WALLONISCHE FLÜGEL                                                 FLÄMISCHE FLÜGEL
VIZE-PRÄSIDENT                                                                            VIZE-PRÄSIDENT
Pascal SKORUPKA                                                                              Dirk ROTTHIER   
  Handy +32 0473 190256                                                                       Handy +32 (0)3 8881195  
pskorupka.compsth@hotmail.com                                                        drotthier@frateurdepourcq.be
 
 
  
DEUTSCHE FLÜGEL
VIZE-PRÄSIDENT
Dietmar GROSSJUNG
Tel. +49 06963 363669
Handy +49 0171 7730455

SKANDINAVISCHE FLÜGEL
 
    DANSKE HUBERTUS-RIDDERE                                                DANSKE HUBERTUS-JAEGERE
     VIZE-PRÄSIDENT                                                             VIZE-PRÄSIDENT
                Tage MADSEN                                                                    Herr Ambassadeur Bo WEBER
       Tel. +45 08648 3404                                                                     Tel. +385 01 4924530 
           Handy +45 02393 3404                                                                  Handy +385 091 4924530 
      tm@nygade2.dk                                                                            boeweber@um.dk
  Jan LINDSJÖ
Tel +46 042 174569
Handy +46 0707 303060
jan.lindsjo@bjarenet.com


RUSSISCHE FLÜGEL
VIZE-PRÄSIDENT
Oleg M. FALILEEV
ohota@d-mir.ru

Vign_becasse_des_bois_08
merle_et_argelouse_toujours_montage_
Create a website with WebSelf
Confrérie Int. Les Compagnons de Saint-Hubert©2011