Nederlands
LES COMPAGNONS
DE SAINT-HUBERT asbl
Confrérie Internationale
* * * * * * CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE SUR ACTIVITÉS DE CHASSE ET COVID-19 * * * * *

COVID-19

Vrije vertailng uit het Frans

Ministeriële circulaire over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de jacht en de vernietiging van wild in Wallonië

 

 • Willy BORSUS, ondervoorzitter en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologie, Regionale Planning, Landbouw, de IFAPME en de Centrums van deskundigen, met de jacht onder zijn bevoegdheden.

  Namen, 30 april 2020

 • Geadresseerden ;
 • SPW ARNE
 • Jagersverenigingen
 • Goedgekeurde wildbeheereenheden

1. Context en dringende voorzorgsmaatregelen

 

De nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april zijn strategie van "exit uit de crisis" vanaf 4 mei 2020 bekend gemaakt.

 

Hij wil allereerst herinneren aan de huidige van kracht zijnde regels en die zeker van kracht blijvenblijven wat betrefd :

 • Het beperken van contact tussen mensen.
 • Het respecteren van de veiligheisafstanden.
 • Goede hygiënische reflexen (vooral regelmatig en grondig handen wassen).

Als onderdeel van de eerste uitbraakfase, die op 4 mei zou moeten beginnen, kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat het voortaan toegestaan ​​zou worden om andere sportactiviteiten in de vrije lucht en zonder contact uit te oefenen. Jagen is een van deze activiteiten, tenminste als het alleen wordt beoefend.

2. Jagen

Vanaf 4 mei is de loerjacht op open voor wildsoorten toegestaan - in dit geval de reebok, het everzwijn, konijn en vos, zowel op het platte land als in het bos. Hetzelfde geldt voor de bersjacht van reebok en wild zwijn.

Deze jachtactiviteiten mogen in geen geval contact veroorzken tussen de jager, noch voor, noch na de loer- of berssessies.

De toestemming om te jagen houdt in dat u zich verplaatst om uw jachtgebied te bereiken. De politie is er speciaal voor aangewezen voor om deze verplaatsingen te controleren, het is daarom belangrijk dat de jager zijn verplaatsing kan verantwoorden. In dit verband moet hij er voor zorgen :

 • zich alleen te verplaatsen (1);
 • tijdens zijn verplaatsing in het bezit te zijn van zijn jachtvergunning (wat sowieso verplicht is bij het jagen);
 • in het bezit te zijn van zijn jachtwapen;
 • beschikken over elk document waarmee het jachtgebied waar hij naartoe gaat gelokaliseerdk an worden  en waaruit blijkt dat hij gerechtigd is daar te jagen;
 • zowel voor de heen- als terugreis, de meest directe weg tussen zijn woonplaats en zijn jachtgebied te volgen (geen omweg).   

3. Vernietiging van het wild  

3.1. Bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen  

In de gebieden die worden getroffen door de strijd tegen Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen (besmet gebied, versterkt observatiegebied en waakzaamheidsgebied), blijft de uitroeing van wilde zwijnen op de agenda staan, gezien de ernstige dreiging die deze ziekte op de hele varkenssector blijft uitoefenen.

Ook blijven alle operaties ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest, evenals de hiervoor noozakelijke verplaatsingen, toegestaan, ongeacht of deze operaties worden uitgevoerd door het personeel van de Waalse overheidsdienst, door houders van jachtrechten, hun jachtopzichters of houders van jachtvergunningen die zij hier voor aanwijzen.

3.2. Vernietiging van bepaalde wildsoorten  

De vernietiging van bepaalde wildsoorten is onderworpen aan toestemming overeenkomstig het decreet van de Waalse regering van 18 oktober 2002,  

Het voldoet aan welomschreven doelstellingen en beantwoordt daarom aan een reële behoefte, meer nog dan jagen.  Het is meestal bedoeld om aanzienlijke schade aan de landbouw te voorkomen, een sector die essentieel wordt geacht voor de behoeften van de bevolking en die ondanks de Covid-19-crisis actief blijft.

Voor zover vernietigingsoperaties, inclusief vallen zetten, afzonderlijk worden uitgevoerd - wat in het algemeen het geval is - kunnen ze toegestaan worden, evenals de verplaatsingen waartoe deze operaties aanleiding geven. Aangezien de politie speciaal verantwoordelijk is voor het controleren van verplaatsingen, is het daarom belangrijk dat de persoon die bevoegd tot het vernietigen, zijn verplaatsing kan verantwoorden. In dit context zorgt hij er voor:

 • alleen te reizen;
 • in het bezit te zijn van zijn vernietigingsvergunning, zoals bepaald in de voorschriften;
 • om de meest directe heen- en terugweg te volgen tussen zijn huis en het gebied waar hij vernietiging moet uitvoeren (geen omweg).

(1) het is toelaatbaar dat hij wordt vergezeld door een andere jager die in het bezit is van zijn vergunning en zijn wapen, op voorwaarde dat 1) deze laatste deel uitmaakt van zijn familie en dagelijks bij hem woont - zijn zoon of dochter bijvoorbeeld - en 2) kunnen ook jagen op het jachtgebied waar ze naartoe gaan.

 

4. Voeren van het wild, de bewakingsactiviteiten en het onderhoud van de jacht-infrastructuur en omheiningen voor de beschermling van gewassen.

Deze verschillende activiteiten, die doorgaans worden verzorgd door jachtopzichters, al dan niet beëdigd, voltijds of deeltijds, zijn geautoriseerd, inclusief de verplaatsing die zij hier voor nodig hebben, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd door één persoon en dat deze zijn verplaatsingen beperkt tot het strikt noodzakelijke. 

 

Deze circulaire herroept en vervangt de circulaire van 3 april met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

* * *

Al de bovengenoemde activiteiten moeten plaatsvinden in overeenstemming met de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten (met name de regels voor fysieke afstand tussen personen).

 

De ondervoorzitter en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologie, Regionale Planning, Landbouw, IFAPME en Competentiecentra, met jagen in zijn vaardigheden,


getekend Willy BORSUS

Bericht van Doyen Goose te Saint-Hubert met betrekking tot Covid-19
 
Vign_maxresdefault

JACHTEXAMENS VOOR HET WAALSE REGIO

ZIN OM WAARNEMER TE ZIJN  BIJ  HET WAALS JACHTEXAMEN ?

Je kunt je dan aansluiten bij het contingent waarnemers van  de Broederschap tijdens het jaarlijkse Waals jachtexamen.

Dit houdt in dat je tijdens het eerste proef van het praktisch examen, de examinator van de DNF en de kandidaat voor de jachtvergunning volgt als waarnemer.

De kandidaat waarnemer moet natuurlijk wel redelijk goed Frans kennen.

Het examen neemt plaats in het militaire kamp van Marche-en-Famenne. De verplaatsingskosten (km heen-terug) worden door de administratie vergoed.

Heb je zin ? Neem dan contact op met Henry Meurant au 0477 78 14 35  of stuur een email naar henry.meurant@gmail.com om van alle condities op de hoogte te worden gebracht.

 
Vign_Borsus

Circulaire relative aux implications de la crise du coronavirus sur les activités de chasse et de destruction du gibier en Wallonie

Circulaire met betrekking tot de impact van de corona virus crisis op de jacht en bestrijding van wild in Wallonië

 

U kan de circulaire terugvinden via de volgende link: Lien ver la circulaire

Vign_BROCARD_0110_Droite_

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vign_141211007

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vign_PNG

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adieux_de_Fougere
Een website maken met WebSelf
Confrérie Int. Les Compagnons de Saint-Hubert©2011