Nederlands
LES COMPAGNONS
DE SAINT-HUBERT asbl
Confrérie Internationale
HET JAARLIJKS INTRONISATIE KAPITTEL
Het jaarlijkse Intronisatiekapittel wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei. Deze dag is eventueel aan verandering onderhevig.

Na de Hoogmis in de prestigieuze basiliek van St. Hubert begelmeid door jachthoorn muziek  worden de aspirant-compagnons uitgenodigd om eed af te leggen, hun passie te zullen beleven, in vriendschap, onderlinge hulp en vrede, in overeenstemming met de Erecode van de Compagnons.

De Grootkanselier, bijgestaan door Hoogwaardigheidsbekleders van de Compagnons, slaat vervolgens de nieuwe Compagnons tot ridder, daarna gevolgd door de bevordering van verdienstelijke Compagnons, tot Officier of Commandeur.

De aspirant-compagnons zijn zorgvuldig geselecteerd door hun peetvaders, die zelf  Compagnons moeten zijn. De peetvaders worden natuurlijk verzocht om, tenminste voor beleefdheid voor hun kandidaat, aan het feest deel te nemen. Voor  de toelating tot het Broederschap, worden de jacht antecedenten van de kandidaat door de Hoge Raad aan een grondig onderzoek onderworpen en is pas van kracht na ratificatie door de Secretaris-generaal en de Voorzitter van het Broederschap.

De Inhuldiging wordt gevolgd door een vostelijk banket op het landgoed van La Ferme de Chermont, opgeluisterd door de muziek van de jachthoornblazers. Vriendschappelijke gesprekken doorbreken dan de taalbarrières, omdat de Compagnons van alle nationaliteiten gezamelijk hierbij betrokken zijn. Internationale en bevriende contacten  zijn dan ook talrijk.

Een tombola, door de aanwezige dames georganiseerd, biedt prachtige prijzen aan, die door vele gulle sponsors, waaronder ook Compagnons, aangeboden zijn.
De Hoogmis en de Intronisatie
Het banket bij La Ferme de Chermont
De Jachtpatroon - De Oorkonde - De Medaille
Vign_copie_de_brevet_gif
Condities voor Promotie
Vign_insigne_a_lauriers_tres_fonce_04_gif

Om tot Officier bevorderd te worden moet u :
deelnemen aan 5 Jaarlijkse Kapittels in 7 opeenvolgende jaren

Om to Commandeur bevorderd te worden moet u :
deelnemen aan 9 Jaarlijkse Kapittels in 12 opeenvolgende jaren

Onder deelnemen verstaan wij dat u :
- deel neemt aan de Mis in de Basiliek
- aanwezig bent bij de ceremonies van ridderslaan en promoties
- deel neemt aan het feestmaal.

ERECODE

IEDER JAGER, AANGESLOTEN BIJ DE BROEDERSCHAP VAN DE "COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT", VERKLAART ONDER EDE EN VERPLICHT ZICH OP ZIJN EREWOORD ERTOE :

1. altijd en onder alle onstandigheden een voorbeeldig jager te zijn

2. het wild, zijn leefmilieu en de heersende jachtwetten na te leven en te beschermen.

3. aktief deel te nemen aan de bescherming van fauna en flora en de natuur in het algemeen, evenals aan de verdediging van de jachtbelangen.

4. zich te onderwerpen aan de voorschriften, qqngenomen door de naties die de instandhouding en de bescherming van het jachtpatrimonium nastreven.

5. zichzelf vrijwillig, in de geest van de erecode, een strengen dicipline op te leggen mat als doel onze nakomelingen een goed bewaarde jachttraditie en -cultuur door te geven.

6. tussen de "COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT" een geest van broederschap na te streven en onderlingen hulp en vrede te bevorderen en te onderhouden.

.* * * * * *  
Het wild, Res Nullius, kent geen grenzen.
Daarom kan het alleen dan goed bescherd worden, indien alle naties daar gezamelijk aan meewerken

COMPAGNON WORDEN


Om geintroniseert te worden moet men:

- jager zijn en een geldige jachtvergunning bezitten

- voorgedragen worden door een reeds geintroniseerde Compagnon

- een specifieke akte van kandidatuur indienen samen met een curriculum vitae op gebied van jacht, vergezeld van een bewijs van goed zedelijk gedrag vrij van ieder jachtmisdrijf

- de kandidatuur het akkoord verkrijgen van de Raad, na overeenkomstig oordeel van de Secretaris General en de Voorzitter

- de kandidaat/kandidate zowel als zijn/haar peter of meter bij de ceremonie in de Basiliek aanwezig zijn

- de nieuwe ridder en zijn/haar peter of meter aan het feestmaal deel nemen.

Als aan een van de criteria niet wordt voldaan, wordt de introductie van de kandidaat niet in acht genomen!

Vign_chevreuil
Au_chateau_du_Roy_Francois
Een website maken met WebSelf
Confrérie Int. Les Compagnons de Saint-Hubert©2011